Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

1579 4e6c 500
Reposted fromhormeza hormeza

May 13 2015

3721 aee0
Reposted fromhormeza hormeza
3762 9fb4 500
Reposted fromhormeza hormeza
3811 870f 500
Reposted fromhormeza hormeza

February 04 2015

Play fullscreen
Gayatri mantra
Reposted frombeltane beltane

December 23 2014

6578 42ff 500
Nieńcy - reniferowi krwiopijcy

Ilustracja pochodzi z książki Magdaleny Skopek: "Dobra krew. W krainie reniferów, bogów i ludzi":
"Często widzę, że ludzie za bardzo skupiają się na fotografiach, które przywiozłam z podróży -- mam na myśli sceny przedstawiające jedzenie surowego mięsa. Tymczasem to nie są „dzicy" tylko ludzie tacy jak my. Oni często żyją w dwóch światach: naszym „cywilizowanym" i w swoim, w tundrze, gdzie nie ma witamin i owoców, i gdzie doświadczenia pokoleń nauczyły ich, jak przetrwać. Nieńcy doskonale wiedzą, jak większość ludzi „z miasta" odbiera ich sposób życia w czumach, ale zapewniam, że mijając na ulicy elegancko ubranego Nieńca lub śliczną Nienkę, nikomu nie przyjdzie do głowy, że to właśnie jest ten „dziki" z mojej fotografii." - Magdalena Skopek

Nieńcy, ludność zamieszkująca północno-wschodni skraj europejskiej części Rosji, od Morza Białego na zachodzie do półwyspu Tajmyr na wschodzie. Największa z grup etnicznych posługujących się językiem jurackim, należącym do samojedzkiej grupy językowej. Do tradycyjnych zajęć Nieńców należy hodowla reniferów, myślistwo i rybołówstwo. Liczebność Nieńców w 1980 szacowano na ok. 30 tys. osób
Reposted fromhormeza hormeza

November 19 2014

Reposted frombeltane beltane
Reposted frombeltane beltane
Reposted frombeltane beltane
Reposted frombeltane beltane
Reposted frombeltane beltane
Reposted frombeltane beltane
Reposted frombeltane beltane
Reposted frombeltane beltane
Reposted frombeltane beltane
Reposted frombeltane beltane
Reposted frombeltane beltane
Reposted frombeltane beltane
Reposted frombeltane beltane
Reposted frombeltane beltane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl